python安装opencv

安装opencv

1
2
3
4
5
6
# opencv-python 和 opencv-contrib-python只能安装一个,后者带有扩展包,建议直接安后者
pip install opencv-python

# 安装opencv-contrib-python前,要先卸载opencv-python
pip uninstall opencv-python
pip install opencv-contrib-python

更新opencv

1
pip install --upgrade opencv-python